Ethische code inzake fondsenwerving

Bij de fondsenwerving dient de vzw onderstaande plichten en verplichtingen nauwgezet in acht te nemen :

Plicht tot transparantie 

Het Fonds informeert regelmatig de donateurs over de bestemming van de fondsen en de vorderingsstaat van de gesteunde onderzoeksprojecten.

Plicht tot confidentialiteit 

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de donateur garandeert het Fonds de anonimiteit van de donateur en de volledige confidentialiteit betreffende het bedrag van diens giften.

Plicht tot spaarzaamheid 

Het Fonds, bewust van de verantwoordelijkheid die het draagt over de fondsen die hem zijn toevertrouwd, beoogt zijn praktische uitgaven met de grootst mogelijke spaarzaamheid te beheren. Het Fonds mag in geen geval meer dan 20% van zijn inkomsten van eender welke aard besteden aan algemene administratiekosten. De jaarlijkse financiële informatie wat betreft de bestemming van de giften verdeeld over de praktische uitgaven en de financiering van onderzoeksprojecten dient zowel duidelijk als volledig te zijn.

Morele verplichting 

Het Fonds aanvaardt giften afkomstig van natuurlijke of rechtspersonen voor zover hun activiteiten overeenstemmen met de Belgische en Europese regelgevingen.