Artikel 1

De Prijs werd opgericht ter nagedachtenis van een kind, Jacqueline Bernheim, dat naar Auschwitz werd gedeporteerd met haar familie in mei 1944 en enkele dagen later in de gaskamer vermoord werd. De Prijs werd opgericht in overeenstemming met artikel 3 van de statuten van het Fonds voor Hartchirurgie, dankzij een belangrijke schenking in 1997 aan het Fond voor Hartchirurgie via de successie van de moeder van Jacqueline, Mevrouw Olga KOUPERMAN - BERNHEIM, een van de enige overlevenden van de concertratiekampen die naar België terugkeerde in 1945.

Artikel 2

De Raad van Bestuur regelt de periodiciteit en het bedrag van de Prijs in functie van de beschikbare geldelijke middelen van de VZW.

Artikel 3

Het onderwerp dat wordt voorgelegd voor de wedstrijd moet in verband staan met medisch-chirurgische cardiologie, hartransplantatie of cardiopulmonale transplantatie. De Prijs beloont het beste onderzoek dat geleid heeft tot het indienen van een doctoraatsthesis gerealiseerd in een Belgische universitaire structuur en waarvan de auteur niet ouder is dan 40 jaar op het ogenblik van het indienen van zijn werk voor de wedstrijd. Voor deze wedstrijd wordt geen enkel onderscheid gemaakt qua nationaliteit of taalrol. Met het toekennen van de Prijs bewaart de laureaut zijn totale persoonlijke vrijheid ten opzichte van het Fonds voor Hartchirurgie. De kandidaturen worden tot 31 maart ontvangen. De laureaat wordt op de hoogte gebracht op het einde van de maand juni.

Artikel 4

De Wetenschappelijke Jury bestaat uit minstens 5 leden die lid zijn van Belgische Universiteiten en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Fonds. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de Voorzitter van de Jury doorslaggevend. Er mag een beroep gedaan worden op externe experts. De Jury regelt zelf de modaliteiten van de deliberaties. Indien de Jury van oordeel is dat geen enkel werk voldoet aan de vooropgestelde eisen, kan de Prijs worden ingehouden voor het betrokken jaar. De beslissingen van de Jury zijn niet voor herziening vatbaar.

Artikel 5

Om te mogen deelnemen aan de wedstrijd moeten de kandidaten een curriculum vitae indienen en ook 10 exemplaren van hun werk opgesteld in het Engels, gedrukt, getypt of onder manuscriptvorm, bij de zetel van het Fonds vóór 31 maart. De laureaat mag indien hij dit wenst zijn werk presenteren tijdens een zitting georganiseerd voor het overhandigen van de Prijs in het begin van het academiejaar dat volgt op het jaar van toekenning van de Prijs. Het bedrag van de Prijs zal gestort worden via de universitaire instelling waar de laureaat lid van is. Hij zal er preferentieel over beschikking voor het promoten van eigen onderzoek en/of klinische expertise.

Artikel 6

Het bestaan van de Prijs en de voorwaarden van toekenning worden regelmatig herinnerd aan studenten en vorsers van Belgische universiteiten en hospitalen en aan leden van de betrokken wetenschappelijke gemeenschap, dit door inzet van de Raad van Bestuur die hiertoe zal overgaan tot de nodige publicaties.

Nieuwe reglementering, doelstelling en voorwaarden voor toekenning geldig vanaf 1 januari 2014