Uw notaris zal u informeren over de procedure die u moet volgen om onze actie te ondersteunen. 

Uw rechtstreekse erfgenamen echtgenoot/echtgenote, kind(eren), vader, moeder zijn bij wet beschermd.
Een deel van uw bezittingen is wettelijk aan hen voorbehouden, het resterende saldo of een deel hiervan kan bij testament worden geschonken aan wie u maar wilt en in elk geval ook aan ons Fonds.

Indien er geen rechtstreekse (« reservataire ») erfgenamen zijn, vallen uw bezittingen ten deel aan meer verre verwanten (broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten) of aan de Staat als u geen verre verwanten meer heeft. Echter, in dit geval bent u óók vrij om door middel van een testament uw vermogen geheel of gedeeltelijk te schenken aan eender wie, aan één of meerdere verwanten of niet-verwanten of aan een rechtspersoon, zoals een VZW of een openbare instelling.

Maar mensen vragen zich dan dikwijls af hoe hoog de successierechten oplopen bij legaten aan verwanten of niet-verwanten. Het is bekend dat die flink stijgen naarmate er minder of helemaal geen graad van familieverwantschap tussen de erflater en de legataris(sen) bestaat en naarmate de waarde van uw bezit groter is.

Het „duo-legaa””, dat u toelaat het kapitaal dat u wenst na te laten aan de erfgenamen van uw keuze te behouden en tegelijk een genereus gebaar te stellen ten voordele van het Fonds voor Hartchirurgie, bestaat niet meer in Vlaanderen.

Voor verdere informatie
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30
1000 Brussel
02 505 08 11

www.notaris.be

of 
De Gids voor Giften & Legaten » Duo-legaten (giften-legaten.be)